מדיניות הפרטיות

ברוך הבא לשירות זימון התורים (להלן: "השירות" ) המתופעל על ידי חברת אודורו מערכות בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו" ). אנחנו מכבדים את פרטיות הלקוחות שלנו ורואים חשיבות רבה במסמך זה אשר מפרט, בין היתר, את האופן בו החברה אוספת מידע ומשתמשת בו. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

גישתך לשירות כפופה למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ולתנאי השימוש (להכניס קישור), המהווים מסמך משפטי מחייב בינך לבין החברה. השימוש בשירות ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות. במידה ואינך מסכים לתנאי המדיניות ולתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות כל שימוש בשירותי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת בשירות. השינויים במדיניות ייכנסו לתוקפם בתוך עשרה (10) ימים מיום עדכון המדיניות, והמשך השימוש שלך בשירות לאחר עשרת הימים יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו. במקרה של עדכון מדיניות הפרטיות, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תבצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, החברה תעדכן על כך באמצעות פרסום באתר האינטרנט של החברה במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת שלך במערכות החברה.

הסכמה

בעת הרישום לשירות ו/או השימוש בשירות הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת שירות מהחברה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שנמסרים לחברה במהלך ההרשמה אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, וכי אם הנך ממלא פרטים עבור קטין, חוסה או חסר ישע, הנך ההורה או האפוטרופוס החוקי שלו.

איסוף פרטים אישיים

מידע שאתה מספק לחברה: במקרה בו הנך יוצר חשבון אישי בשירות, עליך לספק לחברה מידע אישי ומזהה כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני תקפה, שם מלא, תעודת זהות, שנת לידה, מין, שם משתמש וסיסמא. במקרים מסוימים ובהתאם לדרישת ספק השירות, תידרש להשיב על שאלות נוספות לצורך זימון התור. אנו עשויים לאסוף מידע נוסף כגון כתובת מדויקת ומידע מזהה נוסף, במידת הצורך בגין שימושך בשירות. הנך אחראי לשמירת סודיות הסיסמא ואינך רשאי להעבירה ו/או לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בשם המשתמש והסיסמא ו/או בחשבונך. הנך נדרש לדווח לחברה על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים המתאימים.

מלבד אפשרות זימון התורים באמצעות יצירת חשבון בשירות, קיימות דרכים נוספות לזימון תורים לספקי השירותים, בין אם דרך אתרי אינטרנט נוספים של החברה ובין אם באמצעות אתר הספק המקשר אותך למערכת זימון תורים של החברה. בחלק המקרים תידרש להיכנס לחשבונך באמצעות שם משתמש וסיסמא. במקרים אחרים תוכל לזמן תורים באמצעות הזנת פרטים אישיים בלבד ו/או באמצעות סיסמא חד פעמית שתקבל מאתנו לטלפון הסלולארי שלך, שתשתנה בכל פעם שתרצה לזמן תור. בכל מקרה, תידרש להזין פרטים מזהים הנדרשים לצורך זימון התור, כגון: שם מלא, תעודת זהות, מין, טלפונים, דוא"ל, שנת לידה, וכל מידע אחר שיידרש על ידי ספק השירות ועשוי להשתנות בין ספק אחד למשנהו. כל מידע שנאסף בתקשורת כזו נחשב "מידע אישי" שנשמר במאגרי המידע של החברה (מאגרי המידע של החברה רשומים ע"פ הדין הישראלי, מספרי המאגרים הם כדלהלן: 600014061, 600014077). המידע האישי שנשמר משמש אותך לצורך קביעת תורים לכלל ספקי השירות שהתקשרו עם החברה ושניתן לזמן עבורם תורים דרך השירות ו/או בכל דרך אחרת שהחברה מציעה לך.

החברה אוספת המידע על מנת לספק לך את השימוש בשירות וכדי לסייע לנו בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך. החברה תעשה שימוש בפרטים האישיים שלך כדי לאמת את זהותך, בין היתר במהלך יצירת חשבון ואיפוס סיסמא, לשפר את חווית השימוש שלך בשירות, למדוד את הביצועים של שירות החברה ולשפר את התוכן והעיצוב שלו וכיו"ב. מטרות נוספות לשימוש במידע מפורטות בתנאי השימוש של השירות.

אנו שומרים על המידע הנמסר על ידך בעת כניסתך למערכת השירות שלנו או בכל דרך אחרת בשימושך בשירות. כמות המידע האישי המסופק על ידך תלוי בך ואינך מחויב עפ"י חוק למסור מידע שכזה. אולם, שימוש מסוים באתרים ו/או שירותים יכולים להיות מוגבלים בשל אי אספקת מידע זה. הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי החברה ולעדכנו במידה וקיימות אי התאמות כלשהן. במקרים מסוימים, הנך יכול לספק מידע אודות אדם או גוף אחר: משתמש רשום בשירות יכול להוסיף לחשבונו האישי בני משפחה ו/או ילדים ולקבוע תורים גם עבורם. בעת זימון תורים עבור בן משפחה ו/או ילד, הנך מתחייב בזאת כי אתה האפוטרופוס החוקי של האדם הנוסף ו/או כי הנך מורשה לקבוע תור עבור האדם הנוסף. שים לב, אם תעודת הזהות של האדם הנוסף קיימת בחשבון אחר, לא תוכל לפתוח עבורו משתמש נוסף בחשבונך האישי ולזמן עבורו תורים.

יצוין כי המידע האישי אותו אתה מספק לחברה, נשמר בחוות שרתים מאובטחת בישראל, וייתכן כי יאוחסן גם באחת ממדינות האיחוד האירופאי או בארה"ב. בכל מקרה בו המידע האישי שלך יאוחסן מחוץ לישראל, החברה תוודא כי רמת אבטחת המידע אצל הספק מאחסן המידע תהיה ברמת אבטחה שלא תפחת מרמת אבטחת המידע הנדרשת בישראל, כי הספק נוקט אמצעים מספיקים להבטחת פרטיותם של נושאי המידע, וכי הספק מבטיח שהמידע לא יועבר לכל אדם זולתו, בין באותה מדינה ובין במדינה אחרת.

לתשומת ליבך, כי כל מידע אותו אתה חושף בפני פרסום ציבורי או פורום, אינו אישי ופרטי בשום דרך. זוהי בחירתך והחלטתך האישית מה ברצונך לפרסם ועד לאיזו רמה. הואיל והמידע יכול להיאסף ע"י צדדים שלישיים ולהיות בשימוש בדרכים שאין אנו יכולים לשלוט עליהן או לנבא אותן , אין אנו אחראים עליו בשום צורה.

מידע שנאסף ע"י צדדים שלישיים: החברה עשויה לקבל מידע אודותיך באמצעות צדדים שלישיים בהם בין היתר, אך לא רק: נותני השירות, שירותי מענה ממוחשב ושירותי זימון תורים וניהול מרפאות דרך האינטרנט ו/או מי מטעמם, לרבות שירותי מענה ממוחשב, שירותי מענה אנושי ושירותי תמיכה טכנית, מרפאות, רופאים וספקי תוכנה. המידע המתקבל בחברה ע"י צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית בלבד. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים שלך ומולך היא של נותן השירות בלבד ולחברה לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן.

מידע שהחברה אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש בשירות, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירות. המידע הנשלח אלינו כולל, בין היתר: נתונים על הדפים אליהם אתה ניגש, כתובת IP של המחשב, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתרים ומהם, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookie ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy.

COOKIE POLICY

כמו שירותים רבים, החברה משתמשת ב-Cookie לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך בשירות. בעת כניסתך לשירות, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לזהות אותך כלקוח, להתאים אישית שירותים, תוכן ופרסומות של החברה, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת ולמזער סיכונים ולמנוע הונאות.

אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת השירות. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך בשירות.

שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

החברה רשאית לספק את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים, אך ורק לשם הפעלת האתרים והשירותים, זימון תורים ומניעת פעילויות כוזבות ובלתי חוקיות, כמובא דלהלן. הנך רשאי לבחור באופן חופשי ועל פי שיקול דעתך הבלעדי את הספקים אליהם תרצה לקבוע תור. אנו נעביר לספקי השירות ביניהם, הרופא ו/או המרפאה ו/או בית החולים אליהם קבעת את התור ולקופות החולים הרלוונטיות את פרטי ההזדהות שהזנת ואת התשובות לשאלות שנשאלת על ידי ספק השירות בעת זימון התור. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך ואת זימון התור שביצעת ליומן של נותן השירות שבחרת. כמו כן, אנו רשאים לשתף במידע אישי שלך עם סניפים נוספים שלנו וצדדים שלישיים אחרים אך ורק על בסיס אנונימי ושאינו ניתן לזיהוי, כמו כן להשתמש במידע אנונימי לא מזוהה לצורכי סטטיסטיקה. אלא אם צוין אחרת במדיניות פרטיות זו, אנו נשמור את פרטיך האישיים ולא נשתף אותה עם צדדים שלישיים, אלא אם כן אנו מאמינים בתום לב שגילוי המידע האישי שלך או כל מידע אחר שאנו אוספים אודותיך נחוץ כדי להיענות לו ביהמ"ש או דרישות חוק אחרות, או להקים או לממש את זכויותינו החוקיות וכן לאכוף אותם עפ"י תנאי השימוש של חברה זו, להגן על עצמנו נגד תביעות ולשמור ולהגן על הזכויות, נכסים או הבטיחות של המשתמשים שלנו, הציבור או החברה.

שימוש במידע

החברה אוספת המידע על מנת לספק לך את השימוש בשירות וכדי לסייע לנו בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך. החברה תעשה שימוש בפרטים האישיים שלך כדי לאמת את זהותך, כולל במהלך יצירת חשבון ואיפוס סיסמא, לשפר את חווית השימוש שלך בשירות, למדוד את הביצועים של השירות ולשפר את התוכן והעיצוב שלו וכיו"ב.

שיווק והסכמה בדבר קבלת דברי פרסומת

לא נעביר, נמכור או נשכיר את פרטייך האישיים לצד שלישי כלשהו לצרכיו השיווקיים, ללא הסכמתך המפורשת.

הנך מודע כי החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. תוכל לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות כניסה ללינק המופיע בתחתית הדואר האלקטרוני שתקבל מאתנו המכיל פרסומים אלה או באמצעות משלוח הודעה בטופס כאן

זכות העיון

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של החברה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות משלוח

הודעה בטופס כאן אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ונאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

תיקון מידע ומחיקתו

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לפנות לחברה ולבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות משלוח הודעה בטופס כאן

אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

צור קשר

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים להלן. כמו כן, באפשרותך למלא טופס יצירת קשר והחברה תשיב לפנייתך באמצעות אמצעי ההתקשרות שהזנת. בעת מילוי הטופס, הנך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון (אופציונלי), כתובת דוא"ל ותוכן הודעתך (אופציונלי). הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה בשירות ו/או במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של החברה,

הודעה בטופס כאן (לינק לשליחת טופס לשירות)